Enter your keyword

Program

Această Platformă Program stabilește structura și guvernează Coaliția România Sustenabilă (CRS), în conformitate cu legislația națională și practicile internaționale în materie de bună guvernanță. Ambasada Sustenabilității în România (ASR), organism ce asigură managementul și secretariatul, și toate celelalte entități ce compun Coaliția România Sustenabilă, vor respecta prevederile acesteia pe toată durata implicării în program.

Cuprins

 1. Premise | Scop | Obiective
 2. Managementul coaliției – Organizația gazdă
 3. Participarea în Coaliția România Sustenabilă
  • Susținători
  • Participanți
  • Grupuri de lucru

COALIȚIA ROMÂNIA SUSTENABILĂ

Platforma-program 2020 – 2030

Coaliția România Sustenabilă (CRS) este o inițiativă apolitică privată, constituită ca un cadru de colaborare voluntară, prin participarea individuală și colectivă a Participanților și Susținătorilor săi, din nevoia de:

 • extindere a canalelor și formelor de comunicare, consultare, conlucrare și implicare,
 • intensificare a dialogului și colaborării dintre societatea civilă, instituțiile publice și mediul privat.

CRS se înființează ca bază coerentă de consultare între sectorul privat, organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice[1] pe teme care au impact asupra dezvoltării sustenabile a României, în conformitate cu:

 • planul de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României 2030[2]
 • misiunea și strategia Ambasadei Sustenabilității în România[3]
 • Obiectivul 17 pentru Dezvoltare Sustenabilă[4]: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

CRS se înființează cu Scopul de a identifica și implementa, prin dialog și conlucrare, în perioada 2020 – 2030, soluțiile care să asigure evoluția României spre cele 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă (ODS)[5] agreate la nivelul Organizației Națiunilor Unite (ONU), transpuse la nivelul Uniunii Europene în Agenda UE 2030, și în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030.

CRS are ca Obiective:

(O1) Dezvoltarea continuă a comunității de Susținători (persoane fizice) și Participanților(persoane juridice) implicați în Dezvoltarea Sustenabilă a României prin contribuția voluntară, individuală și colectivă

(O2) Constituirea de Grupuri de lucru care contribuie la Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODS), în cadrul cărora Participanții redactează planuri de acțiune, generează soluții și programe care să conducă la atingerea țintelor asumate, și implementează Activitățile agreate în intervalul 2020-2030

(O3) Monitorizarea și comunicarea publică a evoluției României în direcția dezvoltării sustenabile

Pentru a atinge obiectivele mai sus menționate, CRS va derula o serie de Activități, precum:

 • recrutarea continuă de Susținători și Participanți în coaliție
 • pregatirea teoretică a Participanților în domeniul dezvoltării durabile și în privința modalităților de transpunere a principiilor și practicilor sustenabile
 • susținerea Participanților în constituirea Grupurilor de lucru și derularea Activităților tematice
 • facilitarea comunicării în cadrul și între Grupurile de lucru, cât și între acestea și Susținătorii coaliției sau publicul larg
 • administrarea resurselor materiale și financiare puse la dispoziția sa de ASR, Participanți sau alți susținători, și publicarea unui Raport anual
 • dezvoltarea și publicarea, anual, a unui Plan de lucru, avizat de Comitetul Director (CD) și Consiliul Consultativ (CC) al ASR, ce include Activitățile planificate pentru anul respectiv, și a unui Raport de activitate
 • crearea instrumentelor de comunicare (site, newsletter, social media etc.) și administrarea lor

comunicarea către Participanți a celor mai noi informații locale sau internaționale din domeniul dezvoltării sustenabile

[1] în cadul Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României și Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă

[2] Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, p. 108, Coaliția pentru Dezvoltare Durabilă: În spiritul Agendei 2030, pentru o implementare eficientă a Strategiei este nevoie de sprijinul și implicarea tuturor actorilor. Tineretul, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, autoritățile locale, sindicatele, patronatele, institutele de cercetare-dezvoltare și inovare, sfera academică, mass media, cultele religioase, fermierii, vârstnicii, familiile trebuie implicați în acțiunile conexe implementării. Pentru asigurarea unui dialog continuu, se va facilita înființarea unei coaliții pentru dezvoltare durabilă.”

[3] https://ambasadasustenabilitatii.ro/despre/

[4] https://ambasadasustenabilitatii.ro/parteneriate-pentru-realizarea-obiectivelor/

[5] https://ambasadasustenabilitatii.ro/grupuri-de-lucru/

Asociația Coaliția România Sustenabilă, cu sediul actual în București, Strada Benjamin Franklin, Nr. 7, Etaj 3, Ap. 9, Camera 4, Sector 1, Cod de înregistrare Fiscală 34914193, Cont bancar: RO18 INGB 0000 9999 0757 0564 , deschis la ING METROPOLIS BRANCH, reprezentată legal de dl. Dragoș Alexandru Tuță Mihaylov, în calitate de Președinte al Consiliului Director, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu 20427/A/2015 și în Registrul unităților/entităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale începând cu data de 08.04.2019 denumită în continuare Beneficiar.

ASR are ca Obiective:

 • Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) și stimularea contribuției României la atingerea acestora până în 2030
 • Dezvoltarea comunității de specialiști și pasionați de sustenabilitate din toate sectoarele: afaceri, instituții publice, diplomație, organizații neguvernamentale, universități, media etc.
 • Dezvoltarea cererii de produse și servicii sustenabile în România

Comitetul Director (CD) al ASR decide în privința duratei și dimensiunii susținerii CRS și comunică anual Participanților Hotărârea CD al ASR privind susținerea CRS.

CRS acționează prin contribuția voluntară, individuală și colectivă, a Susținătorilor și Participanților săi, implicați în dezvoltarea și implementarea Activităților menite să conducă la îndeplinirea Obiectivelor.

Orice persoană fizică activă în mediul privat, societatea civilă, mediul diplomatic, academic, sectorul public sau media, poate opta pentru calitatea de Susținător al CRS prin:

 • completarea formularului de adeziune
 • familiarizarea cu Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) și țintele acestora, și ajustarea treptată a propriilor decizii și comportamente în spiritul acestora
 • familiarizarea cu scopul și obiectivele CRS
 • implicarea în activitatea CRS prin conectarea la unul sau mai multe dintre canalele sale de comunicare (website, facebook, newsletter, evenimente) pentru a fi la curent cu demersurile coaliției și pentru a contribui cu opinii sau expertiză

Susținătorii contribuie din inițiativa proprie cu resursele și expertiza necesare formulării unor opinii comune cu privire la politici publice, și/sau generării și implementării de proiecte și programe cu impact asupra mediului, economiei și societății, în sprijinul dezvoltării sustenabile a României.

Susținătorii contribuie astfel la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României și la îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă, așa cum au fost ele formulate și adoptate de către Națiunile Unite și ratificate de către Guvernul României.

Susținătorii CSR contribuie la o Românie sustenabilă prin:

 • comentarii și răspunsuri avizate la comunicările Grupurilor de lucru ale CRS pe temele ODS, exprimate pe canalele de comunicare pe care le frecventează (website, Facebook, newsletter CRS)
 • participarea activă la evenimentele organizate de CRS
 • promovarea eforturilor și realizărilor proprii și/sau ale CRS în domeniul sustenabilității
 • comentarii și răspunsuri la comunicările CRS privind consultările cu instituțiile statului pe teme ce țin de sustenabilitate (economie, societate, mediu)

Implicarea / Responsabilitatea Susținătorilor CRS constă în:

 • informarea continuă prin website, Facebook, newsletter CRS sau alte canale recomandate
 • participarea activă la consultările online și offline (vot consultativ, comentarii, răspunsuri)
 • promovarea temelor / mesajelor CRS
 • (opțional) donații pentru susținerea activității CRS / ASR

Beneficiile Susținătorilor

 • titulatura de Susținător CRS se obține gratuit, în urma completării formularului de adeziune
 • Susținătorii sunt permanent la curent, prin canalele de comunicare ale CRS, cu temele, discuțiile și evoluțiile privind sustenabilitatea în România și au posibilitatea de a exprima opinii și comentarii
 • Susținătorii au acces gratuit la SustainAbility School, program de educație și formare în management sustenabil

NOTĂ: în măsura disponibilității, expertizei și nivelului de implicare demonstrat, Susținătorii CRS pot fi invitați de CD al ASR:

 • să participe la Adunarea Generală Anuală a Participanților în CRS
 • să participe punctual la una sau mai multe întâlniri ale Grupurilor de lucru
 • să facă parte dintr-unul sau mai multe Grupuri de lucru
 • să facă parte din grupul de experți ce compun Consiliul Consultativ (CC) al ASR

Excluderea Susținătorilor

CRS își rezervă dreptul de a retrage unilateral titulatura de Susținător CRS oricărei persoane asupra căreia planează suspiciuni de încălcare a principiilor asumate sau a cărei activitate contravine prezentei Platforme program.

Orice persoană juridică din mediul privat, societatea civilă, mediul diplomatic, academic, sectorul public sau media poate opta pentru calitatea de Participanți în CRS prin indeplinirea cumulativa a următoarelor:

 • completarea și transmiterea către Secretariat a Formularului de înscriere
 • dovada plății către Asociația Coaliția România Sustenabilă a sponsorizării anuale [1], destinată acoperirii costurilor de Secretariat, Management și Comunicare ale CRS, în cuantumul stabilit în funcție de sectorul de activitate și dimensiunea organizației, după cum urmează:
  • Organizații neguvernamentale (ONG): 100 EUR
  • IMM (100 – 250 angajaţi sau Cifra de afaceri de pana la 50 mil euro) = 1250 euro/an
  • IMM (50 – 100 angajaţi sau Cifra de afaceri de pana la 50 mil euro) = 750 euro/an
  • IMM (<50 angajaţi sau Cifra de afaceri de pana la 50 mil euro) = 500 euro/an
  • Companie (≥ 500 de angajaţi sau Cifra de afaceri > 50 mil euro ) = 3000 euro/an
  • Companie (≥ 250 de angajaţi sau Cifra de afaceri > 50 mil euro ) = 2500 euro/an
 • încheierea unui Acord de colaborare;
 • familiarizarea cu Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) și țintele acestora, și ajustarea treptată a propriilor decizii, politici, proceduri, produse și comportamente în spiritul acestora
 • familiarizarea cu scopul și obiectivele CRS
 • participarea în cel puțin unul din Grupurile de lucru ale CRS, organizate pe temele ODS: prezența la întâlnirile Grupului/Grupurilor de lucru (Sustainability Think-Tank), dezvoltarea de parteneriate și programe comune în sprijinul obiectivului ales, și exprimarea de comentarii, opinii, voturi și/sau răspunsuri avizate la consultările inițiate în cadrul Grupului/Grupurilor
 • conectarea la activitatea CRS și a Grupului/Grupurilor de lucru din care face parte, prin unul sau mai multe dintre canalele sale de comunicare (website, facebook, newsletter, evenimente) pentru a fi la curent cu demersurile coaliției și pentru a contribui cu opinii sau expertiză
 • prezența persoanei/persoanelor desemnate la sesiunile de informare / instruire organizate de Secretariatul CRS
 • publicarea unei scurte declarații anuale privind activitățile desfășurate de organizație în cadrul CRS și în sprijinul ODS

Organizațiile Participante, prin intermediul persoanelor desemnate să le reprezinte în cadrul CRS și în Grupurile de lucru, contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesare formulării unor opinii comune cu privire la politici publice, și/sau generării și implementării de proiecte și programe cu impact asupra mediului, economiei și societății, în sprijinul dezvoltării sustenabile a României.

Participanții contribuie astfel la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă a României și la îndeplinirea celor 17 Obiective de Dezvoltare Sustenabilă, așa cum au fost ele formulate și adoptate de către Națiunile Unite și ratificate de către Guvernul României.

Adunarea Generală Anuală a Participanților  este convocată de Secretariatul CRS în scopul interacțiunii dintre membri (networking) și pentru comunicarea planului / raportului de activitate.

În cadrul acestei întâlniri, poate fi solicitat votul Participanților pe anumite teme, poziția majoritară (50% + 1 dintre voturile exprimate în cadrul adunării) constituind un vot în procesul decizional din cadrul CD al ASR.

La rândul lor, Participanții, cu avizul CD al ASR, pot pune teme pe agenda Adunării sau pot convoca Adunări Extraordinare ale Participanților, în situații excepționale. 

Participanții(organizațiile) contribuie la o Românie sustenabilă prin:

 • expertiza și implicarea reprezentanților desemnați să facă parte din Grupurile de lucru ale CRS, în scopul îmbunătățirii politicilor publice, generării de parteneriate și programe comune
 • ajustarea propriilor procese și proceduri, astfel încât, în timp, să conducă spre o activitate sustenabilă a organizației, în spiritul Principiilor asumate și a ODS
 • comunicarea transparentă, continuă și în declarația anuală, a măsurilor adoptate și a progreselor înregistrate
 • contribuția la discuțiile generate în cadrul CRS pe temele ODS, exprimate pe canalele de comunicare pe care le frecventează (website, Facebook, newsletter CRS)
 • participarea activă la evenimentele organizate de CRS, la sesiunile de pregătire și la AGAM
 • promovarea eforturilor și realizărilor proprii și/sau ale CRS în domeniul sustenabilității
 • comentarii și răspunsuri la comunicările CRS privind consultările cu instituțiile statului pe teme ce țin de sustenabilitate (economie, societate, mediu)
 • dezvoltarea și/sau susținerea de proiecte și programe proprii sau împreună cu alți Participanți, în sprijinul ODS la atingerea cărora organizația s-a angajat să contribuie

Implicarea / Responsabilitatea Participanților CRS constă în:

 • informarea continuă prin website, facebook, newsletter CRS sau alte canale recomandate
 • participarea activă la lucrările Grupurilor de lucru, la consultările online și offline (vot, comentarii, răspunsuri etc.), la AGAM și (opțional) alte evenimente ale CRS
 • promovarea temelor / mesajelor CRS
 • notificarea Secretariatului CRS în legătură cu orice modificări survenite în datele comunicate în Formularul de înscriere
 • (opțional) acordarea de sponsorizări, dincolo de cea anuală, pentru proiecte punctuale sau susținerea activității CRS / ASR în ansamblu

Beneficii Generale Participanți

 • titulatura de Participant CRS, transmisă de Secretariatul CRS sub formă de Certificat (diplomă) în urma parcurgerii procedurii de înscriere, și posibilitatea utilizării acesteia în comunicarea proprie
 • apartenența la comunitatea CRS, confirmată prin Profilul organizației de pe site-ul CRS, în scopul recunoașterii publice a statutului de Participant CRS,
 • badge-ul (sigla) “Participant CRS” (fișier electronic) pentru comunicarea proprie
 • Participanții sunt implicați în evaluarea și ajustarea politicilor publice și programelor ce vizează temele și evoluția privind sustenabilitatea în România, și au posibilitatea de a le influența direct
 • Participanții sunt invitați și pot participa gratuit la toate evenimentele publice ale ASR (Sustainability Talks, Sustainability Ambassadors etc.)
 • Participanții sunt invitați și participă gratuit la sesiunile de informare / instruire care li se adresează
 • Participanții din sectorul privat sau neguvernamental pot pune – prin intermediul CRS – teme pe agenda institutiilor publice; similar, Participanții din sectorul public pot valida în cadrul CRS politicile publice cu mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale
 • Acces gratuit la SustainAbility School, program de educație și formare în management sustenabil
 • alte eventuale reduceri negociate de CRS cu furnizori de produse / servicii sustenabile

Beneficii suplimentare Companii / IMM Participante

 • alinierea politicilor proprii de CSR / Sustenabilitate la ODS, la agenda guvernamentală, și (în cazul IMM) la asteptările companiilor client
 • acces la proiecte / programe ONG în care se pot implica
 • feedback pe politicile / proiectele proprii de CSR (în Grupul de lucru sau prin peer review)

NOTĂ: în măsura disponibilității, expertizei și nivelului de implicare demonstrat, Participanții CRS pot fi invitați să devină Parteneri ASR și implicit parte din CD al ASR, forul de decizie în privința activității CRS.

Beneficii suplimentare ONG Partenere

 • oportunități de dialog și colaborare – în cadrul Grupurilor de lucru și prin proiecte comune – cu mediul de afaceri și cel guvernamental
 • contribuție directă la identificarea intervențiilor necesare, a soluțiilor și a surselor potențiale de finantare, urmată de implementarea lor prin proiecte dezvoltate în parteneriat
 • posibilitatea promovării în Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, partener de dialog cu mediul guvernamental, reprezentat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă (ce are în componență membri ai guvernului) și nucleele pentru dezvoltare durabilă de la nivelul autorităților publice centrale
 • posibilitatea colaborării cu Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, partener de dialog cu mediul guvernamental, reprezentat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Comitetul Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă (ce are în componență membri ai guvernului) și nucleele pentru dezvoltare durabilă de la nivelul autorităților publice centrale

Beneficii suplimentare Instituții publice Participante

Identificarea în cadrul CRS – în vederea redactării/ajustării legislației/politicilor publice – a partenerilor de dialog / consultare pentru implementarea principiilor sustenabilității în activitatea proprie.

Excluderea Participanților

CRS își rezervă dreptul de a retrage unilateral, prin vot în cadrul CD al ASR, titulatura de Participant CRS oricărei organizații asupra căreia planează suspiciuni de încălcare a principiilor asumate sau a cărei activitate contravine prezentei Platforme prorgram și/sau în cazul încălcării unei condiții sau obligații prevazute în prezenta Platforma program.

[1] nu se aplică organizațiilor din mediul diplomatic, academic, sectorul public, media sau alte organizații, cu rol activ în cadrul Grupurilor de lucru sau în comunicarea publică a demersurilor CRS; aceste organizații beneficiază de statutul de Participant în mod gratuit, în măsura îndeplinirii tuturor celorlalte condiții listate.

În funcție de Obiectivul/Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) selectat(e) în Formularul de înscriere, Participanți CRS vor face parte dintr-unul sau mai multe (max. 3) Grupuri de lucru tematice. În măsura disponibilității, expertizei și nivelului de implicare demonstrat, Voluntarii CRS pot fi invitați de CD al ASR, direct sau la sugestia unuia sau a mai multor Participanți:

 • să participe punctual la una sau mai multe întâlniri ale Grupurilor de lucru
 • să facă parte, cu titlu permanent, dintr-unul sau mai multe Grupuri de lucru

Scopul Grupurilor de lucru este de a identifica și implementa, prin dialog și conlucrare, în perioada 2020 – 2030, soluțiile care să asigure evoluția României spre țintele aferente fiecăruia dintre cele 17 ODS.

Grupurile de lucru au ca Obiective:

(O1) Inventarierea, evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea politicilor publice pe fiecare dintre domeniile descrise de ODS, prin dialog permanent și conlucrare între reprezentații mediului privat, societății civile și sectorului public

(O2) Generarea de soluții și programe care să conducă la atingerea țintelor asumate de România prin aderarea la ODS, și implementarea lor, individual sau în parteneriat

(O3) Dezvoltarea continuă a comunității de persoane și organizații implicate în Dezvoltarea Sustenabilă a României prin contribuția voluntară, individuală și colectivă, pe fiecare ODS în parte

Pentru a atinge obiectivele mai sus menționate, Participanții din fiecare Grup de lucru vor derula o serie de Activități, precum:

 • participarea activă la:
  • întâlnirile din cadrul Grupului de lucru (Sustainability Think Tank)
  • consultările online și offline (vot, comentarii, răspunsuri etc.)
  • evenimentele organizate de CRS
  • sesiunile de pregătire
 • organizarea propriului Grup de lucru prin asumarea de roluri (Coordonator, Secretar, Responsabil Comunicare ș.a.) care să faciliteze atât conlucrarea în cadrul Grupului de lucru, cât și comunicarea între acesta și Secretariatul CRS, Voluntarii coaliției sau publicul larg
 • informarea continuă prin website, Facebook, newsletter CRS și canalele specifice Grupului de lucru
 • redactarea și comunicarea către Secretariatul CRS, anual, a unui Plan de lucru – a în vederea avizării de către Comitetul Director (CD) și Consiliul Consultativ (CC) al ASR – ce include Activitățile planificate pentru anul respectiv, și a informațiilor necesare publicării Raportului de activitate
 • alegerea instrumentelor / modalităților de comunicare preferate în Grupul de lucru și utilizarea lor
 • promovarea eforturilor și realizărilor proprii și/sau ale CRS în domeniul sustenabilității
 • comentarii și răspunsuri la comunicările CRS privind consultările cu instutuțiile statului pe teme ce fac obiectul respectivului Grup de lucru
 • dezvoltarea și/sau susținerea de proiecte și programe proprii sau împreună cu alți Participanți, în sprijinul ODS la atingerea cărora s-au s-a angajat să contribuie

Contribuția Participanților din fiecare Grup de lucru poate consta în:

 • exemple de bună practică
 • lecții învățate, experiență și know-how
 • propuneri de îmbunătățire sau completare a politicilor publice, care favorizează atingerea ODS
 • propuneri de proiecte și programe în sprijinul ODS, dezvoltate în parteneriat

NOTĂ: CRS încurajează funcționarea autonomă a Grupurilor de lucru, cu respectarea prevederilor generale din cadrul acestei Platforme program și în măsura alinierii Activităților acestora la atingerea Obiectivelor.

Fiecare Grup de lucru contribuie la unul sau mai multe ODS, anume:

 1. FĂRĂ SĂRĂCIE – Eradicarea sărăciei în toate formele ei, pretutindeni
 2. ZERO FOAMETE – Eradicarea foametei, garantarea siguranței alimentare și a nutriției de calitate, și promovarea agriculturii sustenabile
 3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea unui stil de viață sănătos la orice vârstă
 4. EDUCAȚIE DE CALITATE – Acces echitabil la educație de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți
 5. EGALITATE DE GEN – Egalitate de gen și oportunități egale pentru femei și fete
 6. APĂ CURATĂ ȘI IGIENĂ – Asigurarea acccesului la apă potabilă și pentru igienă și managementul sustenabil al surselor de apă
 7. ENERGIE CURATĂ ȘI ACCESIBILĂ – Asigurarea continuă și la prețuri accesibile a energiei din surse moderne și sustenabile pentru toți
 8. CONDIȚII DECENTE DE MUNCĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ – Promovarea creșterii economice susținute, sustenabile și incluzive, locuri de muncă productive și condiții decente de lucru pentru toți
 9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ – Construcția unei infrastructuri durabile, promovarea industrializării incluzive și sustenabile și încurajarea inovației
 10. REDUCEREA DISPARITĂȚILOR – Reducerea disparităților în fiecare țară și între țări
 11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI SUSTENABILE – Transformarea orașelor și așezărilor umane în locuri incluzive, sigure, trainice și sustenabile
 12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE – Asigurarea unor modele sustenabile de consum și producție
 13. ACȚIUNI PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE – Adoptarea de acțiuni imediate pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora
 14. VIAȚA ACVATICĂ – Conservarea și exploatarea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă
 15. VIAȚA PE USCAT – Protejarea, refacerea și exploatarea sustenabilă a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, recuperarea terenurilor degradate și conservarea biodiversității
 16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII SOLIDE – Promovarea societăților pacifiste și incluzive pentru dezvoltare durabilă, acces la justiție pentru toți și dezvoltarea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
 17. PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE – Întărirea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă